Download Bir Kedi, Bir Adam, Bir Ölüm– groundhogwalking.co.uk

Bir Kedi, Bir Adam, Bir Ölüm Ger ek bir aheser Teknik ve psikolojik olarak m kemmel ld rmek mi ba lamak m ikilemini en iyi veren roman.Ya ar KemalArkada lar m bunun fark nda de il ama ben bu ba lant lar n st nde ya da d nday m Onlar gibi davranmaya onlara benzemeye al yorum lakin i im farkl i te roman yazan zavall arkada m n inemedi i derinliklerden biri de bu O beni politik ge mi i olan ve Kuzey s rg n ne savrulmu s radan insanlardan biri san yor Ba mdan ge enleri benden daha ilgin buluyor imdeki derin ve k kl karanl n fark nda de il nk insanlar konu arak tan yamazs n z Konu mak canl yarat klar aras ndaki en etkisiz ileti im arac Dil yalan s yl yor olanlar arp t yor insanl n hi b k p usanmad kli eleri tekrarl yor Bu y zden insanlar dinlemek onlar anlamak i in yeterli de il.12 Mart r zgarlar n n stanbuldan Stockholme savurdu u bir m lteciolan Sami Baran yatt hastanede T rkiyeden bir hastayla kar la r.Bu adam ba na gelenlerin sorumlusu olarak g rd eski bir bakand r.Ondan intikam n almak amac yla ili Uruguay ran gibi farkl lkelerden gelmi m lteci arkada lar yla birlikte bir plan yapar.Ancak bu plan ger ekle tirmek o kadar kolay olmayacakt r Sami Baran anadilin yeri geldi inde d manla da anla ma arac olabilece ini hesaba katmam t r Ve bu plan n n ndeki engellerden sadece biridirZ lf Livanelinin usta kaleminden s rg n ya am ve ld rmek ba lamak ikilemi zerine okurlar ve ele tirmenleri de i ik kurgusuve beklenmedik final ler iyle de etkileyen kusursuz bir roman. Best Download [ Bir Kedi, Bir Adam, Bir Ölüm ] author [ O.Z. Livaneli ] For Kindle ePUB or eBook – groundhogwalking.co.uk

  10 thoughts on “Download Bir Kedi, Bir Adam, Bir Ölüm– groundhogwalking.co.uk

 1. B yle kitaplar okuyunca , tarihin ac tekrarlardan ibaret oldu unu ok daha iyi anl yorsun

 2. ift anlat ml , s r kleyiciydi.

 3. T , ,7 , 7 T , ,7 , 71978 , ,, , ,, , ,,,, , ,

 4. Okudu um bir ok Livaneli kitab n n aksine bu kitab okurken ok s k ld m bilmiyorum akmad kitap.

 5. tiraf ediyorum bu kitab konusu be endi im i in de il sadece bir Z lf Livaneli kitab okumak i in okudum Asl nda tek derdim dilini merak etmekti lk okudu um kitab olmas na ra men be endim Anlat m ok ak c yd yle ki kitapta ift anlat m var Yani hem yazar anlat yor hem de ba kahraman Sami olaylar tekrar kendi do rulu u ile...

 6. Yine berrak bir dil, ak c anlat m ve g zel bir kurgu var kar m zda sve te ve stanbul da ge en bir hikaye 12 Mart olaylar n n yaratt travma nedeniyle solu u sve te alan gen Sami Baran n yk s bu Ona i kence yapan adamla ba ka bir lkede ayn hastaneye d mesi biraz abart l bir tesad f gibi geldi ama kurgu bu y nde ilerledi i i in karakterimizin a lma s recini de bu olay zerinden g zlemliyoruz Farkl bir yap s var roman n yk y bir yazardan bir de karakterin a z ndan dinleme Yine berrak bir dil, ak c anlat m ve g zel bir kurgu var kar m zda sve te ve stanbul ...

 7. Herhalde mutluluk dedikleri de bu olsa gerek Biraz g venlik, biraz can s k nt s.

 8. Karamsar konular ve kitaplarla aram pek iyi de il neriyle okudu um bu kitap da b yle kt T rkiye ve d nyada ge mi d nem politik olaylar , lkesinden ka arak sve e iltica etmi bir ki inin zerinden anlatan bir hikaye D nem defresif, kahraman n kendisi depresif, konu depresif Tatil i in ok iyi oldu do rusu Ayr ca Livaneli nin baz kitaplar tarih kitab gibi Burada da kendini tutamam sanki ve u tarihte u lkede u oldu, bu lkede bu oldu tarz bilgilerle yer yer ansikloped Karamsar konular ve kitaplarla aram pek iyi de il neriyle okudu um bu kitap da b yle kt T rkiye ve d nyada ge mi d nem politik olaylar , lkesinden ka arak sve e i...

 9. Harika bir roman Tek soluka bitti Livaneli nin kotu bir eseri var mi gercekten merak ediyorum Butun romanlari birbirinden guzel dogrusu.

 10. nk insanlar konu arak tan yamazs n z Konu mak, canl yarat klar aras ndaki en etkisiz ileti im arac Dil yalan s yl yor, olanlar arp t yor, insanl n hi b k p usanmad kli eleri tekrarl yor Bu y zden, insanlar dinlemek onlar anlamak i in yeterli de il.