☆ Best Download Quattro stagioniPDF Author Slobodan Tišma – groundhogwalking.co.uk

Quattro stagioni Quattro stagioni staromoderna travestirana ispovest s onu stranu groba U svetu koji nestaje, nema istorije i nema znanja, zima je pakleno vrela, a leto polarno hladno Samo a je jedina izvesnost za junaka romana Quattro stagioni, najnovijeg ostvarenja Slobodana Ti me, autora hvaljene i nagra ivane knjige pri a Urvidek.Nekoliko ukradenih umetni kih slika policija povezuje sa ubistvom dva pozornika i anarhisti kim delovanjem umetni kih komuna po Evropi u nekima od njih je iveo i bezimeni glavni junak ovog romana Dok goni i ste u obru oko njegove ku e, nekoliko njemu bliskih ljudi nestaje, uklju uju i i devojku mic Polako ali sigurno tonemo u pri u o nestajanju, gde se prikazani svet na obali Dunava neo ekivano pretvara u ambijent koji dobija grafitne obrise no nog grada Kroz uzbudljivu fabulu ispresecanu iznena uju im obrtima i novim elementima pri e, Slobodan Ti ma nas uvodi u paranoi ni vrli novi svet u kome i glavni junak nestaje, dok skriven u podrumu svoje ku e izmi e poteri i slu a radijske vesti o po etku rata izme u Imperije i Ujedinjenog Kraljevstva, izma tane dr ave u kojoj se odvija radnja romana Quattro stagioni.O tome koliko svako od nas druga ije do ivljava epohalna iskustva iji smo bili deo, Ti ma svedo i ni u i asocijacije na na u trenutnu i nedavnu stvarnost na sasvim poseban na in upe atljivo i diskretno. New Download Quattro stagioni author Slobodan Tišma For Kindle ePUB or eBook – groundhogwalking.co.uk

    10 thoughts on “☆ Best Download Quattro stagioniPDF Author Slobodan Tišma – groundhogwalking.co.uk

  1. Ti ma je, kao nijedan drugi pisac, nepopravljivo i nekontrolisano autodestruktivan u stvaranju Na svaki mogu i na in, kad god se stekne prilika, u svakoj re enici, u svakom opisu, iskarikira e, obesmisliti, ismevati sopstveni talenat i kvalitet koji vri te i eli u istom obliku na papir I uvek, ali uvek, sakri e Novi Sad u foliju, izlomi e ga udnim imenima, i oslabiti ulogu koju kao mesto radnje svake pri e mora da ima A malo je kom gradu tako i toliko potreban veliki pisac i velike knjige Ti ma je, kao nijedan drugi pisac, nepopravljivo i nekontrolisano autodestruktivan u stvaranju Na svaki mogu i na in, kad god se stekne prilika, u svakoj re enici, u svakom opisu, iskarikira e, obesmisliti, ismevati sopstveni talenat i kvalitet koji vri te i eli u istom obliku na papir I uvek, ali uvek, sakri e Novi Sad u foliju, izlomi e ga udnim imenima, i oslabiti ulogu koju kao mesto radnje svake pri e mora da ima A malo je ko...

  2. Slobodan Ti ma je jedinstvena pojava kako u knji evnosti i muzici, tako i u ivotu Njegova li na filozofija neuticanja i izbegavanja direktnog suo avanja je glavna karakteristika ovog romana Ali to nikako ne zna i da je i roman neanga ovan, potpuno suprotno Ti ma se suptilno poigrava svime to mu do e pod ruku, od imena grada preko ivota glavnih junaka do osude postupaka ve ine u sada njem vremenu i prilikama Dodu e, ta osuda je o ita samo onima koji ele da se pogledaju u ogledalo i prepoz Slobodan Ti ma je jedinstvena pojava kako u knji evnosti i muzici, tako i u ivotu Njegova li na filozofija neuticanja i izbegavanja direktnog suo avanja je glavna karakteristika ovog romana Ali to nikako ne zna i da je i roman neanga ovan, potpuno suprotno Ti ma se suptilno poigrava svime to mu do e pod ruku, od imena grada preko ivota glavnih junaka do osude postupaka ve ine u sada njem vremenu i prilikama Dodu e, ta osuda je o ita samo onima koji ele da se pogledaju u ogledalo i prepoznaju, Ti ma je nikada ne e priznati Izuzetno delo koje pleni jezikom kojim je pisano, razigrano u figura i asocijacija, bogatstvom referenci i intrigantnom filozofijom koja na prvo m...

  3. Dopunjeno izdanje Vrhunskom intervencijom Ti ma je dodao KRAJ na kraju poglavlja na sredini romana Ko razume, shvati e

  4. Odlicna knjiga, pisana u specificnom maniru nestalne i razgranate strukture kako svih junaka tako i same radnje Tu je stalna igra imenima i recima, bez uobicajne bezbojne uniformnosti konvencije na koju nas mnogi pisci i romani navikli Zato jedno ovakvo delo moze da deluje so...