Best Download [ 100 Soruda Kemalizm] By [ Anıl Çeçen ] – groundhogwalking.co.uk

100 Soruda Kemalizm Yeni D nya D zeni tart malar yla ortaya kan g n m z n moda e ilimi Kemalizme y klenmek, hatta ileri giderek ona sald rmakt r Bu a dan bak ld nda, Kemalizmin modas n n ge ti i ni, geride kald n ileri s renler bile bu tutumlar yla Kemalizmi son derece g ncelle tirmektedirler Elinizdeki yap t, b ylesi bir d nemde g ncelli ini koruyan Kemalizmin ba lang c ndan g n m ze dek izledi i yolu ayr nt l bi imde incelemekte, ak lda kalan net soru ve yan tlarla her ku aktan okura Kemalizm hakk nda bilgi vermektedir 100 Soruda Kemalizm Ba lang c ndan G n m ze, Kemalizm zerine geli tirilen temel yorumlara yer vermekte, Kemalizmin ideolojik aray lar n n k kenine, beslendi i evrensel ve yerel kaynaklara inmektedir Kemalizmin ve Mustafa Kemal in Ulusal Kurtulu Sava ndaki rol ne de inmekte, kongreler d nemi nin bir ulus ve devlet yaratmadaki a rl n hat rlatmaktad r Sava ta izlenen y ntemin TBMM ye verdi i g c n alt n izmekte, kurulacak yeni devletin i ve d d manlar yla nas l m cadele etti ini g zler n ne sermektedir Devletin kurulu a amas nda imzalanan temel antla malar n i eri ini vermekte, sava alan ndan siyaset ve diplomasi masas na kayan bir ulusun y neticilerini konu edinmektedir eride Osmanl n n ve i birlik i, isyanc evrelerin d ar da ise bu g lerle dirsek temas nda bulunan emperyalist devletlerin emellerini belgelere dayand rarak sade ve derinlikli bir anlat mla okura ula t rmaktad r Kemalist Devrimlerin yap s n , i eri ini, zg nl n , d d nyada nas l alg land n belirtmekte Kemalist ilkelerin temel y nlerini a klayarak, g n m z artlar nda bu ilkelerin ya amsal nemini vurgulamaktad r Ayr ca Kemalizmin d politika anlay n d nemlere ay rmakta Kurtulu Sava nda, sava sonras d nemde, devletin kurulu a amas nda, II D nya Sava nda ve ard ndan beliren So uk Sava ko ullar nda Do u ve Bat daki lkelere kar izlenen tutumu sayfalar na ta maktad r Cumhuriyet tarihi boyunca Kemalizmi yorumlayan g r lerden ne kanlar n temel tezlerini zetlemekte, bunlar n Mustafa Kemal e ve Cumhuriyet kurumlar na yakla mlar n anlatmaktad r Son olarak Yeni D nya D zeni er evesinde, Kemalizmin k reselle me, neoliberalizm, postmodernizm, b lgeselle me yerelle me ve kinci Cumhuriyet ilik yakla mlar yla nas l m cadele edebilece inin anahtar n sunmaktad r. New Read 100 Soruda Kemalizm [ By ] Anıl Çeçen [ Kindle ePUB or eBook ] – groundhogwalking.co.uk

    10 thoughts on “Best Download [ 100 Soruda Kemalizm] By [ Anıl Çeçen ] – groundhogwalking.co.uk

  1. Esasen ben Kemalizm kitab n okumu tum